TRIP เปิดตัวบริการใหม่ วางแผนการเดินทาง ตามความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เพิ่มศักยภาพให้นักเดินทางผ่านกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI - TRIP เปิดตัวบริการใหม่ วางแผนเดินทางด้วย AI ช่วยลูกค้าในการวางแผนการเดินทางครั้งต่อไป