มิติใหม่ของการติดต่อราชการ แอพ CITIZENinfo – โครงการ ยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

CITIZENinfo ที่จะช่วยให้ประชาชนทราบตำแหน่งและเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการของภาครัฐ พร้อมแสดงรายละเอียดงานบริการ ขั้นตอนและเอกสารที่ประชาชนต้องจัดเตรียมเพื่อเข้ารับบริการ ณ จุดบริการนั้น ๆ - คู่มือการลงทะเบียนโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ และ CITIZEN FEEDBACK