ยกเลิกกรอกเอกสารเข้า-ออกประเทศ ใบ ตม แบบเก่า / เริ่ม 1 ต.ค. 2560 นี้

ว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม