รวมของดี จาก “โครงการหลวง” โครงการ ตามกระแส พระราชดำริ ในหลวง ร.9

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นผู้ริเริ่ม โครงการหลวง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยเลิกปลูกฝิ่น ลดการตัดไม้ทำลายป่า การทำลายต้นน้ำลำธาร รวมไปถึงการรักษาดินให้ถูกวิธี