การหักภาษี ณ ที่จ่าย

การหักภาษี ณ ที่จ่าย คืออะไร ทำไมต้องจ่าย?

พลเมืองที่ดีจะต้องเสียภาษีให้กับประเทศ เพื่อนำเงินภาษีที่ได้ไปพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ สงบสุขและพัฒนาประเทศต่อไป - การหักภาษี ณ ที่จ่าย