เมฆหัวเราะ ภาพฝีพระหัตถ์ที่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงภูมิใจมาก

ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล เรื่องโครงการฝนหลวง เมฆหัวเราะ