พาทัวร์พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ของ ศ. วราพร สุรวดี ผู้ล่วงลับ

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก หรือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งขึ้นตามความตั้งใจของ อาจาร์ยวราพร สุรวดี (ผู้ล่วงลับ) ซึ่งอาจารย์อยากจะจัดบ้านให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา