พระมเหสีไทย ลำดับชั้นพระภรรยา พระเจ้าแผ่นดิน | พระอัครมเหสี พระราชเทวี พระสนมเอก

พระอัครมเหสีเป็นพระอิสริยยศพระภรรยาเอกในพระเจ้าแผ่นดิน หรือเป็นพระมารดาขององค์รัชทายาท ในอดีตนั้นพระอัครมเหสีมีคำนำพระนาม