สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุน

การสนับสนุนองค์กรที่ทำดีเพื่อสังคม มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว , พิพิธภัณฑ์สถาบันพระปกเกล้า , มูลนิธิบ้านครูน้อย