การทำวิจัย คืออะไร ?

ไขข้อสงสัย การทำวิจัย คืออะไร ทำอย่างไร และทำไปทำไม ?

ส่วนใหญ่เข้าใจว่า การทำวิจัยเป็นการศึกษาเฉาะสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่จริงๆ แล้วการทำวิจัยสามารถทำได้ในทุกๆ สาขาวิชา - การทำวิจัย คืออะไร