อักษรย่อ ชื่อย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ที่ควรรู้ / ความรู้ทั่วไป

อักษรย่อ ชื่อย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ที่ควรรู้ / ความรู้ทั่วไป

ขรก = ข้าราชการ กญ. = กองการศึกษาผู้ใหญ่ นร. = นักเรียน ก.ตร. = กรมตำรวจ นศ = นักศึกษา กฟผ. = การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ. = อาจารย์ กฟภ. = ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศจ. = ศาสตราจารย์ กอรมน. = กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
คำย่อที่เกี่ยวกับยศต่างๆ ของ ทหาร ตำรวจ

คำย่อที่เกี่ยวกับยศต่างๆ ของ ทหาร ตำรวจ ในประเทศไทย

Army คือกองทัพบก , Soldier คือ ทหาร อักษรย่อ ยศต่างๆ ของทหารบก น.น.ร.= นักเรียนนายร้อย พลฯ = พลทหาร ส.ต. = สิบตรี ส.ท. = สิบโท ส.อ. = สิบเอก จ.ส.ต. = จ่าสิบตรี คำย่อที่เกี่ยวกับยศต่างๆ ของ ทหาร ตำรวจ