การทำวิจัย คืออะไร ?

ไขข้อสงสัย การทำวิจัย คืออะไร ทำอย่างไร และทำไปทำไม ?

ส่วนใหญ่เข้าใจว่า การทำวิจัยเป็นการศึกษาเฉาะสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่จริงๆ แล้วการทำวิจัยสามารถทำได้ในทุกๆ สาขาวิชา - การทำวิจัย คืออะไร

งานวิจัยเผย เหตุที่ลูกคนโต หรือลูกคนแรก มักมีไอคิวดี

เด็กที่เป็นลูกคนโต ส่วนมากมีคะแนนทดสอบเฉลี่ยมากกว่าเด็กที่เป็นลูกคนรอง ทำให้สรุปได้ว่าลูกคนโตของครอบครัว มีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญามากกว่า