การแยกขยะแบบถูกวิธี

การแยกขยะแบบถูกวิธี – รู้จักกับขยะประเภทต่างๆ ให้มากขึ้น

การแยกขยะมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด เช่น ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพนำมากลับมาใช้ได้อีก ได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก , ขยะเปียกสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ