เวียง วัง คลัง นา จตุสดมภ์ | การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา

ทำความเข้าใจ เวียง วัง คลัง นา จตุสดมภ์ | การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา

เวียง วัง คลัง นา จตุสดมภ์ - การปกครองแบบจตุสดมภ์ เป็นการปกครองที่เริ่มในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)