สารานุกรมไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9

สารานุกรมไทย สุดยอดหนังสือดีที่ทุกคนควรอ่าน | ตอนนี้มีถึงเล่มที่ 41

Home / สาระความรู้ / สารานุกรมไทย สุดยอดหนังสือดีที่ทุกคนควรอ่าน | ตอนนี้มีถึงเล่มที่ 41

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยเมื่อปี 2514 ตอนหนึ่งว่า “สารานุกรมไม่ใช่ครู แต่ว่าจะช่วยคนที่ไม่ได้เป็นครูได้” เช่น พ่อแม่ ถ้าลูกถามปัญหาต่างๆ ก็อาศยสารานุกรมนี้มาตอบได้ นอกจากนี้ระหว่างคนที่อ่านสารานุกรมด้วยกัน ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกัน ทำให้มีความรู้ความกว้างขวางและจะทำให้อยากที่จะรู้มากขึ้น

ความเป็นมา สารานุกรมไทย

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มจัดทำครั้งแรกเมื่อปี 2512 เป็นการรวบรวมความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ7 สาขา ไดแก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นำมาจัดทำเป็นรุปเล่ม เน้นความรู้ที่เกิดขึ้น และมีอยู่ในประเทศไทย จัดทำโดยคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนได้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยมีเนื้อหาเรียบเรียงให้เหมาะกับคนทุกวัย เนื้อหาในแต่ละระดับพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดต่างกัน และเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ด้วย ปัจจุบันจัดทำออกมาทั้งหมดในรูปแบบ ฉบับปกติ ทั้งหมด 37 เล่ม และ ฉบับเสริมการเรียนรู้ 20 เล่ม

สารานุกรมไม่ใช่ครู แต่ว่าจะช่วยคนที่ไม่ได้เป็นครูได้ พระราชดำรัส ร.9

สารานุกรม ฉบับปกติ

เล่มที่ 1 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2516 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ ดวงอาทิตย์ อุปราคา ท้องฟ้ากลางคืน นก ปลา เครื่องจักรกล พลังงาน อากาศยาน และ ดนตรีไทย

เล่มที่ 2 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2518 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์ เวลา บรรยากาศ การตรวจอากาศ อุตสาหกรรม อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย การศึกษา กรุงเทพมหานคร และ ตราไปรษณียากรไทย

เล่มที่ 3 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2520 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ยางพารา ทรัพยากรป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ การทำไม้ วัชพืช วัว ควาย และ ช้าง

เล่มที่ 4 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2521 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต การหายใจ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย ไวรัส ปรากฏการณ์ของอากาศ ภูมิอากาศ รถไฟ การศาสนา การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ และ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย

เล่มที่ 5
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2523 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ ผัก ไม้ผล อ้อย มันสำปะหลัง พืชหัว การขยายพันธุ์พืช เป็ด ไก่ และ พันธุ์ไม้ป่า

เล่มที่ 6
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2525 มีทั้งหมด 15 เรื่อง
คือ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ประวัติและพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน เซต ตรรกวิทยา ฟังก์ชัน สมการและอสมการ จุด เส้น และผิวโค้ง ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร สถิติ ความน่าจะเป็น เมตริก กราฟ และ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติและศิลปะ

เล่มที่ 7 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2525 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ กล้วยไม้ ผีเสื้อในประเทศไทย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โรคพืช ครั่ง การเลี้ยงปลา การชลประทาน บ้านเรือนของเรา และ โทรคมนาคม (ภาคแรก)

เล่มที่ 8 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2526 มีทั้งหมด 7 เรื่อง
คือ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การกำเนิดของโรค การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย และอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล

เล่มที่ 9 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2528 มีทั้งหมด 13 เรื่อง
คือ เรื่องของยา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ การทำแท้ง การสาธารณสุข โรคมะเร็ง รังสีวิทยา ฟันและเหงือกของเรา เวชศาสตร์ชันสูตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู นิติเวชศาสตร์ โภชนาการ และ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

เล่มที่ 10 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2530 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ โรคทางอายุรศาสตร์ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย โรคตา โรคหู คอ จมูก จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และ การปลูกกระดูกข้ามคน

เล่มที่ 11 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2531 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบการสั่งงานของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนการด้านคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ และ พัฒนาการอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์

เล่มที่ 12 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2531 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ การแพทย์ การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง การพัฒนาการเกษตรในชนบท การศึกษาการพัฒนา การสหกรณ์ การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาปัจจัยการผลิต และ แผนที่

เล่มที่ 13 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2532 มีทั้งหมด 11 เรื่อง
คือ เรือนไทย ชีวิตชนบท หัตกรรมพื้นบ้าน จิตรกรรมไทย นาฏสิลป์ไทย ตุ๊กตาไทย การละเล่นของไทย อาหารไทย การประดิษฐ์ผักและผลไม้ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และ ธนาคาร

เล่มที่ 14 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2533 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ พระราชวังในกรุงเทพมหานคร พระราชวังในส่วนภูมิภาค ประติมากรรมไทย อาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง เทคโนโลยีชีวภาพ สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร และ สมุนไพร

เล่มที่ 15 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2534 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ ผึ้ง การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ยาสูบ ไม้สัก ผ้าไทย ชุมชนโบราณในเมืองไทยจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ น้ำเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ และปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

เล่มที่ 16 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2535 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ศิลาจารึก และการอ่านจารึก สังคมและวัฒนธรรมไทย การผลิตหนังสือ การดนตรีสำหรับเยาวชน การช่างและหมู่บ้านช่าง ดาวเทียมเพื่อการเกษตร และ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางด้านการศึกษา

เล่มที่ 17 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2536 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ ช้างเผือก ฉันทลักษณ์ไทย ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต โรคตับอักเสบจากไวรัส ของเสียที่เป็นอันตราย การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ปอแก้วปอกระเจา พืชเส้นใย การปรับปรุงพันธุ์พืช และ ข้าวสาลี

เล่มที่ 18 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2537 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ การแต่งกายของคนไทย กฎหมายกับสังคมไทย ประวัติการพิมพ์ไทย ภาษาและอักษรไทย ยาฆ่าแมลง ดินและปุ๋ย การเลี้ยงหมู และ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร

เล่มที่ 19 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2538 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พืชน้ำมัน การถนอมผลิตผลการเกษตร ม้า แมลง เครื่องมือ ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ศิลปะการนับเบื้องต้น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ สารกึ่งตัวนำ

เล่มที่ 20 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2538 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ ศาสนาและระบบความเชื่อในประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เสียงและมลภาวะทางเสียง เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ อัญมณี เวชศาสตร์การบิน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ และ การปลูกถ่ายอวัยวะ

เล่มที่ 21 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2539 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ กระบวนพยุหยาตรา วีรสตรีไทย ศิลปะการทอผ้าไทย เครื่องถม เครื่องปั้น การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ

เล่มที่ 22 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2540 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ ภาษาศาสตร์ เครื่องถ้วยไทย เครื่องจักสาน ไม้ดอกหอมของไทย เครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร อาชีวอนามัย ครอบครัวไทย สัตว์ทะเลหน้าดิน และ ท่าอากาศยาน

เล่มที่ 23 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2541 มีทั้งหมด 10 เรื่อง
คือ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ) การละเล่นพื้นเมือง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ชาติพันธุ์ เฟิร์นไทย ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน1) การทำงานใต้น้ำ ระบบวิทยุ และ การผลิตเบียร์

เล่มที่ 24 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2542 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ วรรณคดีมรดก ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน2) เมืองหลวงเก่าของไทย การผลิตรถยนต์ การผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิตปูนซีเมนต์ ปิโตรเลียมและการผลิต โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ และ แผนพัฒนาประเทศ

เล่มที่ 25 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2544 มีทั้งหมด 8 เรื่อง
คือ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน ระบบฐานข้อมูล วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงข่ายประสาทเทียม อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ และ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ 21

เล่มที่ 26 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2545 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ นิทานพื้นบ้านไทย ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย ชุมชน การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา ส้ม เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม

เล่มที่ 27 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2546 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ ลิเก การบริหารราชการแผ่นดิน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู ไฮโดรพอนิกส์ พิษภัยของแอลกอฮอล์ ผู้สูงอายุ พลังงานนิวเคลียร์ และ การปฏิวัติทางพันธุกรรม

เล่มที่ 28 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2547 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ วัดไทย ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ตลาด ทุเรียน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเษตร พิษภัยของบุหรี่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน และ แผ่นดินไหว

เล่มที่ 29 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ ศิลปาชีพ พระพุทธรูป การผลิตทองรูปพรรณ อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย สวนพฤกษาศาสตร์ เงินตรา ปลาสวยงาม ธาลัสซีเมีย และ การดูแลสุขภาพที่บ้าน

เล่มที่ 30 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ ศิลปการเห่เรือ หอพระไตรปิฎก ปราสาทขอมในประเทศไทย กฎหมายตราสามดวง ไม้ดอกหอมของไทย กล้วย ปลากัด คลื่นสึนามิ และ วัสดุการแพทย์

เล่มที่ 31 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ ตู้พระธรรม วัดญวนในประเทศไทย วรรณคดีท้องถิ่น พรรคการเมืองไทย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย ดาวหาง ระบบสุริยะ และ อัลไซเมอร์

เล่มที่ 32 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์ หุ่นกระบอก หนังสือโบราณของไทย สิทธิมนุษยชน เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ชีวสนเทศศาสตร์ การยศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และ โรคออทิซึม

เล่มที่ 33 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 8 เรื่อง
คือ สุนทรภู่ เพลงลูกทุ่ง คลอง วิวัฒนาการของมนุษย์ เซลล์เชื้อเพลิง เปลือกโลกและหิน อาหารกับโรคเรื้อรัง และ การแพทย์แผนไทย

เล่มที่ 34 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เพลงพื้นบ้าน เครื่องประดับ หอยในประเทศไทย บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พายุและฝนในประเทศไทย โรคพาร์กินสัน และ โรคฉี่หนู

เล่มที่ 35 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ วัดจีน สงกรานต์ มวยไทย โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ มาตรวิทยา พยากรณ์อากาศ โรคข้ออักเสบรูมาทอย โรคเบาหวาน และ โรคสะเก็ดเงิน

เล่มที่ 36 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ มัสยิด ละครชาตรี เกวียน ทองคำ มะคาเดเมีย หุ่นยนต์ แอนิเมชัน โรคมาลาเรีย และ โรคไต

เล่มที่ 37 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ พระเจดีย์ หอศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ ว่าว หนังสือพิมพ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรคเอสแอลอี และโรคไข้หวัดใหญ่

เล่มที่ 38  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2556 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ ลายไทย-ลายกระหนก | บายศรี | การอุดมศึกษา | แก้วมังกร | มะพร้าวน้ำหอม | การผลิตยารักษาโรค | รังสี | โรคกระดูกและข้อในเด็ก | โรคพันธุกรรมในเด็ก

ล่มที่ 39 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 8 เรื่อง
คือ การศึกษาของสงฆ์ | เพลงกล่อมเด็ก | เรือไทย | ภูมิสถาปัตยกรรม | สบู่ดำ | การประปา | โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย | ศัลยกรรมตกแต่ง

เล่มที่ 40 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ พิพิธภัณฑสถาน | รางวัลซีไรต์ | นกเงือกไทย | เห็ด | การโคลนนิ่งสัตว์ | แร่เหล็ก | การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์ | ไข้ออกผื่น | มะเร็งต่อมลูกหมาก

เล่มที่ 41 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2559 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
คือ ลอยกระทง | ละครดึกดำบรรพ์ | โนรา | ภูมิลักษณ์เด่นในประเทศไทย | ทะเลไทย | ชา | วัสดุวิศวกรรมทางการกีฬา | เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ | โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

ฉบับเสริมการเรียนรู้

เล่มที่ 1 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร

เล่มที่ 2 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : อาหารไทย โภชนาการ และการปลูกพืชไร้ดิน

เล่มที่ 3 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน

เล่มที่ 4 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : การช่างและหมู่บ้านช่าง การละเล่นพื้นเมือง นิทานพื้นบ้าน

เล่มที่ 5 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน สวนพฤกษศาสตร์

เล่มที่ 6 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : ศิลปาชีพ ตุ๊กตาไทย หัตถกรรมพื้นบ้าน

เล่มที่ 7 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : นก ผีเสื้อ ปลาสวยงาม

เล่มที่ 8 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : พระพุทธรูป ผ้าไทย การผลิตเครื่องทอง

เล่มที่ 9 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : แผ่นดินไหว สึนามิ บรรยากาศและการตรวจอากาศ

เล่มที่ 10 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : กล้วย ทุเรียน ส้ม

เล่มที่ 11 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : เครื่องถม เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย เครื่องจักสาน

เล่มที่ 12 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : ช้าง ม้า วัวควาย

เล่มที่ 13 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : บัว เฟิร์น กล้วยไม้

เล่มที่ 14 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : อากาศยาน รถไฟ รถยนต์

เล่มที่ 15 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : ลิเก เพลงลูกทุ่ง เพลงพื้นบ้าน

เล่มที่ 16 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง

เล่มที่ 17 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : แมลง ผึ้ง แมลงกินได้

เล่มที่ 18 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : หอย ปลาหมึก กุ้ง

เล่มที่ 19 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2556 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : วัดไทย วัดญวน วัดจีน

เล่มที่ 20 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 3 เรื่อง : หินเปลือกโลก ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย อัญมณี

อ่านออนไลน์ได้ที่ saranukromthai.or.th