องคมนตรี แต่งตั้งองคมนตรี

เปิดประวัติ 12 รายชื่อองคมนตรี ปัจจุบัน (อัพเดทเพิ่มเติม)

Home / สาระความรู้ / เปิดประวัติ 12 รายชื่อองคมนตรี ปัจจุบัน (อัพเดทเพิ่มเติม)

วันนี้ (6 ธ.ค. 2559) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ให้ประกาศว่า โดยที่คณะองคมนตรีได้กราบบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรี และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรี อัพเดทเพิ่มเติม มีการแต่งตั้งเพิ่มองคมนตรีอีก 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559

12 องคมนตรี ที่ ร. 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มีใครบ้าง?

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตร ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะองคมนตรี ทั้งหมด 10 รายชื่อด้วยกัน มีองคมนตรีใหม่ 3 รายด้วยกัน ดังต่อไปนี้

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

1.พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เกิดวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2486 องคมนตรี นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 24 เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองคมนตรี ด้วย

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเลขประจำตัว ส.ก.12129 ก่อนเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 1 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 12 โดยสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2508 เมื่อเข้ารับราชการแล้วยังผ่านการอบรมในหลายหลักสูตรคือ

 • พ.ศ. 2509 หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ
 • พ.ศ. 2509 หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศจู่โจม
 • พ.ศ. 2511 หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2516 หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 52
 • พ.ศ. 2517 หลักสูตรเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2517 หลักสูตรการบริหารทรัพยากร กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2536 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นายเกษม วัฒนชัย

2.นายเกษม วัฒนชัย

เกิดวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2484 องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในอดีตได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร สมรสกับคุณหญิง รัชนีวรรณ วัฒนชัย

ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 • โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
 • 17 พฤษภาคม 2538 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 20 กันยายน 2544 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 17 พฤศจิกายน 2544 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 13 ธันวาคม 2544 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 27 มีนาคม 2545 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(บริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
 • 16 ธันวาคม 2545 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 29 สิงหาคม 2546 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 25 สิงหาคม 2548 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • 23 มกราคม 2549 ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 14 สิงหาคม 2551 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด(วิชาการจัดการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 26 เมษายน 2553 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 17 พฤศจิกายน 2553 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 21 กันยายน 2553 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • 19 กรกฎาคม 2555 ปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพลากร สุวรรณรัฐ

3.นายพลากร สุวรรณรัฐ

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของนายพ่วง สุวรรณรัฐ อดีตปลัดและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และหม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (ราชสกุลเดิมทองแถม บุตรีหม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม) สมรสกับท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ

การศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท M.A.I.A.(International Affairs, Southeast Asian Studies) จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ และผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

4.นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

เกิดวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487 องคมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา (1 ต.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2547) ประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ประวัติการศึกษา

 • เข้าศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2500 เลขประจำตัว 8526
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย (สอบได้อันดับที่ 3 ของสมัยที่ 18) ปี2508
 • จบปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศุภชัย

5.นายศุภชัย ภู่งาม

เกิดวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2488 องคมนตรี และอดีตประธานศาลฎีกา เคยเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา นนทบุรี ก่อนเข้ามาเป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวง ช่วยงานศาลแพ่ง หัวหน้าศาลประจำกระทรวง หัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย หัวหน้าศาลชลบุรี ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ผู้พิพากษาศาลแพ่ง หัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฝ่ายวิชาการ) รองอธิบดีศาลแพ่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา รองอธิบดีศาลอุทธรณ์ภาค 3 หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี

ประวัติการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 39

ชาญชัย ลิขิตจิตถะ
6.นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เกิดวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2489 องคมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตผู้พิพากษาอาวุโส

เป็นผู้มีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตการเมือง อันเนื่องจากการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 2 ที่มี พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภเป็นประธานก่อนที่จะเกิดการรัฐประหาร หลังจากที่เกษียณอายุราชแล้วได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่งธนบุรี แต่ทำงานได้เพียง 2 วันจึงได้ลาออกจากตำแหน่ง

ภายหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 เคยถูกทาบทามจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ในที่สุดทาง คปค. ได้ตัดสินใจเลือกเลือกพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีแทน ต่อมาจึงถูกเลือกให้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และได้รับพระบรมราชการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาในปี พ.ศ. 2549

ภายหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว ชาญชัยยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกา เพื่อขอกลับรับราชการเป็นผู้พิพากษาอาวุโส ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน และยังเป็น 1 ใน 3 องคมนตรีที่ถูกตั้งเป้าลอบสังหาร แต่เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าไม่เคยทราบเรื่องมาก่อน

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดทรงธรรมจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • จบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2512
 • จบเนติบัณฑิตไทย พ.ศ. 2514

เอกชลิต พุกผาสุข
7.พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข

เกิดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2491 องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศของไทย และอดีตรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คนที่ 1

ประวัติการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ปีการศึกษา 2505 เลขประจำตัว 4970
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6
 • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 13
 • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 40
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 27
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 25
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
 • ผ่านหลักสูตรครูการบินไอพ่น (PILOT INSTRUCTOR T – 38) โดยทุน IMETP ที่ซานอันโตนิโอ รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

image-15
8.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

เกิดวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2496 เป็นองคมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน รองประธานกรรมการในคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาและเลขานุการคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตเลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และอดีตเสนาธิการทหารบก เป็นหนึ่งในนายทหารที่ ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 (ตท.12 – รุ่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป, พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์)
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23 (จปร.23)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ธีรชัย นาควานิช
9.พลเอกธีรชัย นาควานิช

เกิด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เป็นองคมนตรี ราชองครักษ์พิเศษ ตุลาการศาลทหารสูงสุด ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค กรรมการการไฟฟ้านครหลวง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการทหารบก, อดีตเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ,นายทหารพิเศษประจำ หน่วยทหารรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ประธานสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด กรรมการ ธนาคารทหารไทย

ประวัติด้านการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รุ่นที่ 15 รุ่นเดียวกับ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • จากนั้นเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 รุ่นเดียวกับ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ , นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อดีตพระสวามีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • ศึกษาต่อเนื่องที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 รุ่นเดียวกับ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม , พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Picture46 copy
10.พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา

เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2498 เป็นองคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม,รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร พันธสัญญาที่เป็นธรรม , ประธานกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ, หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ คสช.และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, แม่ทัพภาคที่ 1, อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และอดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

ประวัติด้านการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนอู่ทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ
 • จบจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15)
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 (จปร.26) รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม

แต่งตั้งองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

ทั้งนี้ องคมนตรีใหม่ 3 ราย ประกอบด้วย

1. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรองผบ.ทบ., อดีตรมว.ทรัพยากรฯ และรมว.ศึกษา

2. พลเอกธีรชัย นาควานิช อดีตผบ.ทบ.

3. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีแม่ทัพภาคที่ 1 และ รมว.ยุติธรรม

อัพเดทเพิ่มเติมล่าสุด! เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มอีก 2  ท่าน ดังต่อไปนี้

Wiraj Chinwinechkul PC

11.วิรัช ชินวินิจกุล

วิรัช ชินวินิจกุล (เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495) เป็นองคมนตรี อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[2],รองประธานศาลฎีกา,เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม,เลขานุการศาลฎีกา,ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ประวัติด้าน การศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ เกียรตินิยม จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2516 และ เนติบัณฑิตไทย ในปี 2517

 

Jarantada Kannasut PC

12. จรัลธาดา กรรณสูต

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี อดีตที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ, อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมประมง

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต เป็นบุตรชายของนายปรีดา กรรณสูต อดีตอธิบดีกรมประมงและอดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ กับหม่อมราชวงศ์เติมแสงไข รพีพัฒน์ พระธิดาในหม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ และ หม่อมเจ้าเริงจิตร์แจรง อาภากร จรัลธาดาจึงมีศักดิ์เป็นพระปนัดดา (เหลน) ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ประวัติด้านการศึกษา

 • จบการศึกษาจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นประเภทบริหารภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2553 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น The Order of the Rising Sun,Gold Rays with Neck Ribbon จากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเช่นเดียวกับที่นายปรีดาผู้เป็นบิดาเคยได้รับ

ขอบคุณภาพจาก วิกิพีเดีย / เมื่อ ธันวาคม 2016