campus star young reporter 2018 workshop อบรม

ประกาศผล ผู้มีสิทธิได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ผู้ประกาศข่าว จำนวน 30 ท่าน

Home / Event / ประกาศผล ผู้มีสิทธิได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ผู้ประกาศข่าว จำนวน 30 ท่าน

นิตยสาร และเว็บไซต์ แคมปัส-สตาร์ เชิญชวนน้องๆ นักเรียน-นักศึกษาที่อยากตามความฝันสู่การเป็นผู้ประกาศข่าว มาร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป Campus Star Young Reporter 2018 พร้อมเรียนรู้ ดูการทำงานจริง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานข่าวจากช่อง MONO29 มาเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย จัดที่ ห้องนรากร ชั้น14 อาคารจัสมินฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

Workshop สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความฝันอยากเป็น ผู้ประกาศข่าว

รายชื่อ 30 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม

1 นาย ธนวัฒน์ กระแจะจันทร์
2 นางสาวปาริดา ประเสริฐผล
3 นาย ธีร์ธวัช เทียกสีบุญ
4 นางสาว อริญรดา กุลพงศ์ธาดา
5 นางสาว วิภวานี โตวรพันธ์
6 นาย พศวีร์ สุขชุม
7 นาย จิรายุ นาคโพธิ์
8 นางสาว พิรรัญชิดา วัฒนเศรษฐานันท์
9 นาย อนิวัฒน์ มาศโอสถ
10 นางสาว ชฎาพร ธนากรรฐ์
11 นางสาว กุลนวมินทร์ ปะวะเสนัง
12 นางสาว ปรางฤทัย ต้นแก้ว
13 นางสาว จิราภา สิงห์คะนอง
14 นางสาว ปรารถนา มั่งอุดม
15 นางสาว กฤชวัลย์ ศรีสันต์
16 นาย ภานุพันธ์ จันทนะ
17 นางสาว นิชานาถ ดวงศรี
18 นาย แทนไท ระย้าพวง
19 นางสาว ณัฐธนีย์ ลิ้มวัฒนาพันธ์
20 นางสาว พัชรี โปยิ้ม
21 นางสาว สุดารัตน์ ลี้บรรจง
22 นางสาว เบญญาภา กิตติโสภา
23 นางสาว นัตชนก ภูมิลา
24 นางสาว ลักษิกา นิลกาฬ
25 นางสาวอมรรัตน์. กิตติพงศ์พิสุทธิ์
26 นางสาว วรรษมล อนันทสุข
27 นาย ภูบฎิณณ์ ประทาพันธ์
28 นางสาว จิดาภา กาญจนพิกุล
29 นางสาว มณีกานต์ รังษีกาญจน์ส่อง
30 นางสาว สิมิลัน กิติโกเสส
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องใส่ชุดนักเรียน-นักศึกษามาร่วมกิจกรรม

เงื่อนไข ผู้สมัคร

  • ต้องเป็นนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา เท่านั้น!
  • อายุระว่าง 15-23 ปี
  • ไม่จำกัดเพศ

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ทำความรู้จัก Mono29
  • เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าว โดย แบงค์ พบเอก พรพงเมตตา
  • การทำข่าวภาคสนาม โดย พิม พิมพ์ภัทรา วิริยะสัจจะจิตร
  • เข้าดูการถ่ายทำจริง รายการ “เจาะข่าวเด็ด The Day News Update” สตูดิโอ Mono29

วันที่จัดกิจกรรม

วันจันทร์ 23 กรกฎาคม 2561

เวลา 12:00-17:00 น.

สถานที่ : ห้องนรากร ชั้น14 อาคารจัสมินฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

ลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรม 

วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก Campus Star

** ผู้สมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ** 

แผนที่ MONO

Mono Map