4 ตุลาคม วันสัตว์โลก (World Animal Day) 

4 ตุลาคม ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งก็คือ วันสัตว์โลก งถือว่าเป็นวันที่กำหนดให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นอยู่ของสัตว์