แพทย์แผนไทยเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

แพทย์แผนไทยเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจงาน “แพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก