รายพระนาม สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ในกรุงรัตนโกสินทร์

พระมเหสีม่ายของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อน และเป็นพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน คำนี้เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษเมื่อราว พ.ศ. 2120