ล้ำไปอีก!!! โครงการติดตั้ง Wi-Fi ในวัด | ในวันที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป…

โครงการติดตั้งระบบ ICT และการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi ในเขตพื้นที่สาธารณะของวัด” ถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับ “วัด” สู่กลุ่มเป้าหมาย