หลังจากบรรจุพระศพลงพระโกศ มีสถานที่ใดที่ตั้งโกศ สำหรับเจ้านายบ้าง?

ปัจจุบันการประดิษฐานพระศพจะประดิษฐาน บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ศาลาสหทัยสมาคม (สำหรับพระศพ/ศพพิเศษ) โดยไม่ได้ประดิษฐานพระศพบนหอต่างๆ อีก แต่จะเชิญออกไปประดิษฐาน..