รายชื่อรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ 2549

รายชื่อรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ปี 2549

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี