ระบบการจัดการพลังงาน ตัวช่วยขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรม

ในยุคปัจจุบัน พลังงานมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการช่วยลดต้นทุน ส่งผลให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยในขณะเดียวกัน ระบบการจัดการพลังงาน เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ระบบการจัดการพลังงาน คืออะไร? ระบบการจัดการพลังงาน เป็นระบบที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถติดตาม วิเคราะห์ และควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์…