พระราชทานบรมราโชวาทและพระราชดำริ

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส “คำ ธ สอน” สู่แนวทางการพัฒนาชีวิต

พระราชทานบรมราโชวาทและพระราชดำริ แก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ เพื่อนำมาในการพัฒนาชีวิตตนเองให้พบกับประโยชน์ได้