สร้างฝาย

10 ประโยชน์จาก ฝาย ได้อะไรมากกว่าที่คิด

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 10 ประโยชน์จาก ฝาย ได้อะไรมากกว่าที่คิด

SCG (เอสซีจี) ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย” โดยมีคณะผู้บริหารพนักงานเอสซีจี และอาสาสมัคร ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ให้ครบ 70,000 ฝาย พร้อมกันในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สระบุรี ลำปาง นครศรีธรรมราช ขอนแก่น และระยอง

10 ประโยชน์จาก ฝาย ได้อะไรมากกว่าที่คิด

ซึ่งการสร้างฝายก่อให้เกิดคุณประโยชน์นานับประการ ดังนี้

1. ช่วยชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีการดูแลป่าชุมชนพื้นที่รวมกว่า 210,000 ไร่

2. มีน้ำใช้อย่างพอเพียงในหน้าแล้ง ชุมชนโดยรอบไม่ขาดแคลนน้ำเหมือนแต่ก่อน

3. ลดอัตราการเกิดน้ำท่วม อย่างในช่วงที่ฝนตกหนักในพื้นที่ จ.ลำปาง พบว่าน้ำไม่ท่วมในพื้นที่ที่สร้างฝายชะลอน้ำ เช่น ชุมชนบ้านสาสบหก อำเภอแจ้ห่ม และ ชุมชนบ้านสามขา บ้านนายาบ บ้านทุ่ง บ้านดอนไฟ บ้านเอียก ในอำเภอแม่ทะ เป็นต้น

4. ช่วยยืดระยะเวลาให้น้ำท่วมช้าลง ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติทำให้ชาวบ้านในชุมชน สามารถอพยพหนีน้ำได้อย่างทันท่วงที

5. ช่วยลดจำนวนการเกิดไฟป่า เช่น หลังจากสร้างฝายในพื้นที่ป่ารอบโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) มีจำนวนการเกิดไฟป่าลดลงจากปีละ 200-300 ครั้ง เหลือเพียงปีละไม่เกิน 4-6 ครั้ง และในปี 2555-2558 ไม่เกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่นั้นอีกเลย

6. เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าในระบบนิเวศ เช่น พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าแม่ทรายคำ พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 22 ชนิด อาทิ เม่นใหญ่ สุนัขจิ้งจอกและแมวดาวซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ พบสัตว์เลื้อยคลาน 26 ชนิด และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 11 ชนิด เป็นต้น

7. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพราะมีอาหารเพียงพอทั้งผลผลิตจากป่าและการเกษตร

8. สร้างอาชีพ มีรายได้ได้ตลอดทั้งปี ทั้งการนำผลผลิตจากป่า อาทิ เห็ดต่างๆ ผักหวาน น้ำผึ้ง สมุนไพร ไปขาย บางแห่งมีธรรมชาติที่สวยงาม จนสามารถเปิดเป็นโฮมสเตย์สร้างรายได้เสริมให้ชุมชน

9. ต่อยอดขยายผลสู่กิจกรรมใหม่ๆ อาทิ การป้องกันไฟป่า การจัดทำประปาภูเขา การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มสมุนไพรล้างสารพิษ เป็นต้น

10. พัฒนาขึ้นเป็น “สถานีรักษ์น้ำ” ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งอย่างพอเพียงแล้ว 3 แห่ง มีรายได้จากค่าเยี่ยมชมและจำหน่ายสินค้าชุมชนรวมกว่า 1.3 ล้านบาท

ภาพกิจกรรมสร้างฝาย