issue51 PR public relations การทำงานแบบมืออาชีพ นักประชาสัมพันธ์ที่ดี

5 ข้อของการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

Home / สาระความรู้ / 5 ข้อของการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

นักประชาสัมพันธ์ที่ดี คือ หน้าตาของบริษัทและองค์กร ถือเป็นคนที่มีความสำคัญมากอันดับต้นๆ ขององค์กรเลยก็ว่าได้ แต่องค์ประกอบของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะทำให้เรากลายเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพมาดูกันเลย

5 THINGS TO KNOW : PR

มีบุคลิกภาพที่ดี

มองมาแว๊บแรก สิ่งที่เห็นคือรูปลักษณ์ภายนอก ฉะนั้นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องเตรียมพร้อมเสมอในเรื่องของบุคลิกภาพ หน้าตา ใช่ว่าทุกคนจะต้องสวย หล่อ หากแต่เป็นเรื่องของความมีกิริยามารยาทที่ดี การวางตัว และการแต่งกายที่สุขภาพเรียบร้อยก็จะเป็นภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งบุคลิกภาพในการติดต่อพูดคุยควรมีรอยยิ้มที่แจ่มใส จะช่วยเสริมให้น่าจะติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น

มีความรู้ความสามารถ

ควรมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ หรือการเป็นนักประชาสัมพันธ์องค์กรเอง ก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับบริษัททุกเรื่อง ทำให้สามารถแนะนำ และประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้ รู้จักที่จะวางแผนงานและดำเนินงานอย่างรอบคอบ สามารถจับจุดใจความสำคัญที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์และนำเสนอได้อย่างไม่บกพร่อง มีความคิดริเริ่ม และมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

มีทักษะทางการสื่อสาร

ทักษะสำคัญของนักประชาสัมพันธ์ที่ดี คือ ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน การพูดที่ดีจะเป็นการพูดที่สร้างความประทับใจให้ผู้ฟังได้ การพูดที่น่าสนใจจะทำให้ผู้อื่นสามารถจดจำได้เช่นกัน นักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องมีทักษะที่สามารถพูดโน้มน้าวใจผู้คนได้ นอกจากการพูด การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรอีกด้านหนึ่ง การเขียนต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ หลักการ การนำเสนอ และผู้รับสารเป็นอย่างดี

มีความรับผิดชอบ

ควรเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์ต้องมีความเกี่ยวข้องกับสาธารณชนจำนวนมาก การติดต่อประสานงานใดๆ จึงเกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมด หากไปช้า หรือไปสาย ไม่ตรงต่อเวลาจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ หรือถึงขั้นเสียงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถที่จะชี้แจง รับฟัง และนำมาปรับแก้ไขได้ และงานประชาสัมพันธ์ คืองานที่ต้องติดต่อกับผู้คนมากๆ ในส่วนของการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น นักประชาสัมพันธ์ควรมีความรู้อย่างกว้างขวางในสังคมหลากหลาย สามารถสื่อสารประสานงานกับสื่อ หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อกับสื่อใหม่ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

มีการขวนขวายหาความรู้ไม่สิ้นสุด

ไม่ควรหยุดนิ่งที่จะพัฒนาตนเอง หมั่นศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่เสมอ สื่อต่างๆ สามารถเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องรอบรู้ สนใจความเป็นไปของหน่วยงาน และไวต่อข่าวสารความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม รู้จักที่จะศึกษาช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ อยู่เสมอๆ

ติดตามคอลัมน์ Knowledge Around ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.51

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTARS