การอ่านจับใจความสำคัญ - วิธีจับใจความสำคัญของการอ่านนิยาย

การอ่านจับใจความสำคัญ – วิธีจับใจความสำคัญของการอ่านนิยาย

การอ่านจับใจความสำคัญ - วิธีจับใจความสำคัญของการอ่านนิยาย การอ่านคือการรับสารที่เป็นตัวอักษร แล้วส่งตรงสู่ห้วงของความคิด เมื่อความคิดตกตะกอนทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ