รสนิยม

รสนิยมนั้นสำคัญไฉน? รสนิยม – เรื่องส่วนบุคคล เรื่องที่วัดกันไม่ได้

จะทำอย่างไรถ้าเราต้องอยู่ร่วมหรือทำงาน ตัดสินใจบางสิ่งกับคนที่มีรสนิยมที่แตกต่างกัน รสนิยมวัดกันไม่ได้ หัวใจที่มีความสมเหตุสมผล ความรู้ ประสบการณ์ พื้นฐาน รูปแบบการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนา หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ก็ต่างกัน