ผลงานเด็กออทิสติก รังสรรค์ภาพศิลปะบนกำแพง ด้วยจินตนาการ ผ่านฝีแปรงที่ “สร้างสรรค์”

“ซีอาร์ซี ไทวัสดุ” ร่วมวาดฝันกลุ่มจิตรกรเอกแห่งมูลนิธิออทิสติก กับการรังสรรค์ภาพศิลปะบนกำแพงด้วยจินตนาการ ผ่านฝีแปรงที่ “สร้างสรรค์” พัฒนาการ – โอกาสที่เท่าเทียม