วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาบัตรประชาชน แบบถูกต้อง

วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาบัตรประชาชน แบบถูกต้อง – รู้ไว้ไม่เป็นหนี้

วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาบัตรประชาชน แบบถูกต้อง ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อ และเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร ระบุวันเดือนปีให้ชัดเจน