Kid Mai Death Awareness Café ชวนประกวดทำอาหาร “สำรับแห่งความตาย”

มรณานุสติ คาเฟ่ จัดประกวดทำอาหารและเครื่องดื่ม สำรับแห่งความตาย ในหัวข้อ "มรณานุสติ" เพราะอาหารมิได้มีค่าเพียงความอร่อย อาหารที่ดี มีค่ากว่าการบำรุงร่างกาย และอาหารที่ล้ำเลิศ มีค่าที่การบำรุงจิตใจ