การเล่นว่าว ว่าวประเภทต่างๆ และชื่อเรียกของว่าว

การเล่นว่าว ว่าวประเภทต่างๆ และชื่อเรียกของว่าว

ว่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ว่าวประเภทแรก คือ ว่าวแผง ซึ่งเป็นว่าวที่ไม่มีความหนา มีแต่ส่วนกว้างและส่วนยาว เช่น ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ว่าวอีลุ้ม ว่าวรูปสัตว์ ว่าวประเภทที่ 2 คือ ว่าวภาพ เป็นว่าวที่ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ