วันศารทวิษุวัต กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

วันศารทวิษุวัต กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ปรากฏการณ์สำคัญการขึ้น-ตกดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางในทางทิศตะวันตกพอดี ส่งผลให้เวลาในกลางวันและกลางคืนเท่ากัน