ส.ค.ส. พระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ - ๒๕๖๐ ปีระกา

ส.ค.ส. พระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ – ๒๕๖๐ ปีระกา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ ๒๕๖๐ แก่ปวงชนชาวไทย ส.ค.ส. พระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ - ๒๕๖๐ ปีระกา