เศรษฐกิจพอเพียง

วิธีนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ร. 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เศรษฐกิจพอเพียง คำสอนที่ยิ่งใหญ่ของพ่อหลวง ที่ได้ทรงสอนให้ประชาชนรู้จักความพอเพียง ใช้ชีวิตบนทางสายกลาง เพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในหลวง ร. 9

9 รางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ ในหลวง ร. 9

ในหลวง ร. 9 ทรงได้รับการยอมรับจากองค์กรทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ได้รับรางวัลเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ
โครงการแกล้งดิน ของ ในหลวง ร.9

โครงการแกล้งดิน ของ ในหลวง ร.9 #เสียงที่อยากได้ยินภาพที่อยากเห็น

โครงการแกล้งดิน ของ ในหลวง ร.9 - โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยปรับปรุงสภาพของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ซึ่งโครงการนี้

รวมของดี จาก “โครงการหลวง” โครงการ ตามกระแส พระราชดำริ ในหลวง ร.9

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นผู้ริเริ่ม โครงการหลวง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยเลิกปลูกฝิ่น ลดการตัดไม้ทำลายป่า การทำลายต้นน้ำลำธาร รวมไปถึงการรักษาดินให้ถูกวิธี