ความหมาย ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความหมาย ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

หน้าแรก / ความหมาย ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กรมประชาสัมพันธ์ อัญเชิญ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เผยแพร่ ดังต่อไปนี้

ความหมาย ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย

อักษรพระปรมาภิไธย “วปร” อยู่ตรงกลาง พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร ตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ อักษร “วปร” อยู่บนพื้นสีขาบ (น้ำเงินเข้ม) อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์

ภายในกรอบพุ่มข้าวบิณฑ์สีทองสอดสีเขียว อันเป็นสีซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ กรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อัญเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ แวดล้อมด้วยเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ได้แก่

  • พระมหาพิชัยมงกุฎ พร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจำรัชกาล อยู่เบื้องบน พระแสงขรรค์ชัยศรีกับพระแส้จามรี ทอดไขว้อยู่เบื้องขวา ธารพระกรกับพัดวาลวิชนี ทอดไขว้อยู่เบื้องซ้าย ฉลองพระบาทเชิงงอน อยู่เบื้องล่าง (พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของ แผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน)
  • พระแสงขรรค์ชัยศรี หมายถึง ทรงรับพระราชภาระปกครองแผ่นดิน ให้พ้นจากภยันตราย
  • ธารพระกร หมายถึง ทรงดำรงราชธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง
  • พระแส้จามรีกับพัดวาลวิชนี หมายถึง ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์
  • ฉลองพระบาทเชิงงอน หมายถึง ทรงทำนุบำรุงปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักร

เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตรอันมีระบายขลิบทอง จงกลยอดฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุด ระบายชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทอง แสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ

เบื้องล่างกรอบอักษรพระปรมาภิไธย มีแถบแพรพื้นสีเขียวถนิมทอง ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทองความว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

ปลายแถบแพรเบื้องขวา มีรูปคชสีห์กายม่วงอ่อนประคองฉัตร 7 ชั้น หมายถึง ข้าราชการฝ่ายทหาร

เบื้องซ้ายมีรูปราชสีห์กายขาว ประคองฉัตร 7 ชั้น หมายถึง ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน

ข้างคันฉัตรด้านในทั้งสองข้าง มีดอกลอยกนกนาค แสดงถึง ปีมะโรงนักษัตรอันเป็นปีพระบรมราชสมภพ

สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชน

ความหมาย ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การขออนุญาต ขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ แบบคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ และข้อแนะนำประกอบการพิจารณาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์

ไฟล์แนบ

ข้อมูลจาก https://phralan.in.th

แนะนำ